top of page

ABOUT ME

 
O fondu

Město Svitavy založilo Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera, jehož posláním je shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro zajištění rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také pro individuální přímou podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků.

 

Nadační fond se sídlem na MěÚ Svitavy (T. G. Masaryka 5/35) vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. Má svoji správní i dozorčí radu, výkon funkce členů správní i dozorčí rady je bezplatný. Správní rada je statutárním orgánem,  má  pět členů  a jejím předsedou byl zvolen ředitel Svitavské nemocnice Pavel Kunčák. Rozhoduje o přijetí nadačních darů a o poskytování nadačních příspěvků v souladu s účelem Nadačního fondu. Dozorčí rada má tři členy. Majetek Nadačního fondu je tvořen z vkladu zakladatele a darů. Město Svitavy, jako zakladatel, vložilo do fondu 10 tis. Kč a prvním dárcem finančního příspěvku se stal provozovatel restaurace Coolna ve Svitavách Martin Šplíchal.

Zaujala vás činnost fondu? Chcete i vy přispět na dobrou věc?

Pokud se rozhodnete jej podpořit darem, či menší částkou, můžete peníze vložit na účet. Je také možné zadat trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravidelně menšími částkami. V každém případě však prosím kontaktujte vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou, se kterou vyřídíte všechny potřebné náležitosti. Více informací o darování naleznete zde.

Tel.: 724 325 322,

e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz.

 

Šárka Řehořová

Původní podoba svitavské nemocnice (1892)

Původní podoba svitavské nemocnice (1892)

Ottendorferova knihovna (1995)

Ottendorferova knihovna (1995)

Budova sirotčince a chudobince na Ottendorfstrasse (1908)

Budova sirotčince a chudobince na Ottendorfstrasse (1908). Byla postavena za přispění V. O. Ottendorfera

Valentin Oswald Ottendorfer
Rodokmen
Socha mateřské lásky
New York
Svitavy knihovna
Knihovna, čítárna
New York
USA
Emigrace do USA
Doba studií a revolucí
Svitavy - Litomyšl

Tento svitavský rodák se po svém studiu ve Vídni účastnil v bojích za odstranění absolutismu na pražských barikádách v revolučním roce 1848. V Rakousko-Uhersku se stal osobou nežádoucí a po své emigraci do Ameriky se usadil v New Yorku, kde se nadále vzdělával, tvrdě pracoval a část svého života řídil New York Staats-Zeitung. Zisky z prosperity tohoto podniky využíval nejen k jeho dalšímu rozvoji a rozšiřování, ale k bohaté nadační a charitativní činnosti v New Yorku i ve svém rodném městě – ve Svitavách.

Za svého života Svitavsko významně podpořil v oblasti sociální, zdravotní a kulturní. Roku 1883 darem 50 000 zl umožnil vybudovat nemocnici a roku 1886 sirotčinec a chudobinec. Roku 1892 byla ve Svitavách postavena nákladem 300 000 zlatých veřejná knihovna  a čítárna, jejíž stavbu a chod Ottendorfer financoval. Měl podíl na stavbě Vyšší zemské reálné školy ve Svitavách a městu tak věnoval úhrnem přes jeden milion zlatých. Svými finančními příspěvky do rodné vlasti se neomezil jen na Svitavy, ale významně podporoval i jiná města Moravy, hlavně Brno.
 
V Americe založila jeho žena Starobinec pro ženy Isabella Heimat a vybavila jej nadací. Roku 1882 nechala vystavět ženský pavilon v německé nemocnici v New Yorku a pojistila jej nadací. Po smrti své ženy Ottendorfer pokračoval v charitativní činnosti, pamatoval především na děti a starce. Rozvíjel starobinec pro ženy, finančně podporoval školství a v New Yorku založil velkou veřejnou dvojjazyčnou německo-anglickou knihovnu. Městu New York předal akcie v hodnotě 10 000 dolarů.

 

In: Kronika města Svitavy, 2006
 

Více o Valentinu Oswaldovi Ottendorferovi zde:

www.muzeum.svitavy.cz

Valentin Oswald Ottendorfer
1826 - 1900
bottom of page